Thông báo

Xem lại kết quả đăng ký môn học trong HK2/2015-2016

1. Sinh viên xem lại kết quả đăng ký môn học trước khi đóng học phí theo hướng dẫn sau:


- Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên http://htttsv.tdt.edu.vn/ , chọn phân hệ "Đăng ký môn học (ĐHCQ - CĐCQ)" vào chức năng “Thông tin” chọn “Môn học đã đăng ký” chọn HK2/2015-2016 để xem lại kết quả đăng ký kèm thời khóa biểu.
- Bước 2: Sinh viên xem kỹ nội dung “Ghi chú” nếu có (phần ghi chú có diễn giải theo phần lưu ý bên dưới).