Các môn học chuyên ngành

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC

1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô

2. Nguyên ký kế toán

3. Giới thiệu ngành Kinh doanh thể thao giải trí biển

4. Giới thiệu về thể thao và giải trí biển

5. Quản lý thể thao đại cương

6. Lịch sử và xã hội học thể thao

7. Sinh lý học thể thao

8. Hệ thống tổ chức và đặc điểm môn thể thao dưới nước

9. Quản lý tổ chức sự kiện thể thao

10. Quản trị nguồn nhân lực thể thao

11. Quản lý kinh doanh thể thao

12. Quản lý bán hàng trong nền công nghiệp thể thao

13. Tiếp thị và tài trợ thể thao

14. Thiết kế chương trình giải trí biển

15. Quản lý giải trí biển

16. Đào tạo và hướng dẫn thể thao biển

17. Lý thuyết và thực hành an toàn trong nước

18.Kỹ năng vận động nước cơ bản

19. Thực hành ca nô

20. Thực hành lặn biển

21. Thực hành chèo thuyền

22. Thực hành thuyền buồm

23. Lặn khí tài

24. Câu cá giải trí

25. Thực tập nghề nghiệp 1

26. Thực tập nghề nghiệp 2

27. Thực tập nghề nghiệp 3

    2.2. CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

28. Quan hệ công chúng thể thao

29. Truyền thông thể thao

30. Chiến lược của các tổ chức thể thao

31. Tài chính thể thao

32. Chiến lược thương hiệu và chiến dịch quảng bá.

33. Tiếp thị du lịch và thể thao giải trí

34. Du lịch sinh thái

35. Du lịch thể thao biển

36. Quản lý dịch vụ

37. Hành vi giải trí

38. Giới thiệu về khoa học biển

39. Môi trường và sinh thái biển

48. Khảo sát tài nguyên giải trí biển

41. Các hoạt động dưới nước và nguồn tài nguyên du lịch

42. Nền công nghiệp sáng tạo biển

43. Sự đa dạng và bảo tồn sinh thái biển

44. Thực hành chuyên đề

45. Bóng chuyền bãi biển

46. Bóng ném bãi biển

    3. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

47. Học phần tập sự nghề nghiệp

48. Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương